e-mail

ขอให้เปิดใช้งาน e-mail วิทยาลัย โดยนักศึกษาสามารถเข้าทดสอบระบบวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ลิงค์การปฐมนิเทศและการจัดการเรียนการสอนจะถูกส่งผ่าน e-mail ของวิทยาลัย เท่านั้น

ลิงค์ปฐมนิเทศ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ (เข้าด้วยอีเมลวิทยาลัยเท่านั้น)

https://meet.google.com/ize-nbhx-foe