หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

รุ่นที่ 2

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

practical-nurse.bcnnv.ac.th

วิทยาลัยคัดเลือกผู้เข้าอบรมตามระเบียบที่ได้ประกาศไว้ และไม่มีนโยบาย การรับฝากเข้าเรียน

***รับสมัครออนไลน์เท่านั้น***

****เรียนภาคทฤษฎี เรียน เสาร์ - อาทิตย์ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ*****ภาคฝึกปฏิบัติ วัน พฤหัส - เสาร์ ณ โรงพยาบาล

ส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์

งานวิชาการ (หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

681 ถนนรามอินทรา กม.12 แขวง/เขต คันนายาว กรุงเทพฯ 10230

อ่านคำแนะนำก่อนการสมัครให้ละเอียด

  1. กรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางลิ้งที่ให้ไว้ คลิกที่นี่

  2. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กด ส่ง และรอตรวจสอบใบแจ้งชำระเงินจากอีเมลล์ หรือปริ้นจาก "ตรวจสอบรายชื่อดาวน์โหลดใบแจ้งชำระค่าสมัครสอบ"

  3. นำใบแจ้งชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย 074-1-17005-1 ชื่อบัญชี “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ” *อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม* ขยายเวลาถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

  4. นำส่งเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง งานวิชาการ (หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 681 ถนนรามอินทรา กม.12 แขวง/เขต คันนายาว กรุงเทพฯ 10230 **ตราประทับภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

  5. ติดตามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ทางเว็บไซต์ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป และสอบข้อเขียน ได้แก่วิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสุขศึกษา ความรู้ทั่วไป ซึ่งแบ่งออกเป็น สังคม และเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบัน

  6. หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่กำหนด ทางวิทยาลัยฯ ขอตัดสิทธิ์การเข้าสอบข้อเขียน และวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ฉะนั้น กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติของท่านให้ตรงตามประกาศก่อนการสมัครและชำระเงิน

หลักฐานการสมัครประกอบด้วย

1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

2) สําเนาหลักฐานการสําเร็จการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ตรงกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ

3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ

4) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ใบ สด.9) ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ให้ผู้สมัครเขียนรับรองสําเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกํากับหลักฐานทุกฉบับ

5) กรณีผู้สมัครเป็นบุคลากรของสถานพยาบาลภาครัฐต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์ทํางาน จากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน

6) หลักฐานการชําระเงินค่าสมัคร คนละ 200 บาท

7) ใบสมัครกรอกข้อมูล ติดรูปถ่ายให้ครบถ้วน นำส่งพร้อมบัตรประจำตัวสอบส่วนที่ 1 ดาวน์โหลดใบสมัคร

8) นำเอกสารข้อ 1 - 7 ส่งไปรษณีย์ภายในวันที่ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 (ตามวันประทับตราไปรษณีย์)

"เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง มิเช่นนั้นจะถือว่าเอกสารไม่ครบ"

( อ่านคำแนะนำก่อนการสมัคร )