ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๖  มาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

ประกาศรายชื่อสัมภาษณ์ PN 4.pdf