อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

practical-nurse.bcnnv.ac.th

วิทยาลัยคัดเลือกผู้เข้าอบรมตามระเบียบที่ได้ประกาศไว้ และไม่มีนโยบาย การรับฝากเข้าเรียน

ขั้นตอนการสมัคร

 1. อ่านคำแนะนำก่อนการสมัครให้ละเอียด
 2. กรอกข้อมูลผ่านทางลิ้งที่ให้ไว้ คลิกที่นี่
 3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กด ส่ง และรอตรวจสอบใบแจ้งชำระเงินจากอีเมลล์ หรือปริ้นจาก โหลดเอกสาร
 4. นำใบแจ้งชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 200 บาท ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ได้ *อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม* เริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 24 มีนาคม 2561
 5. โหลดชุดรับสมัครและบัตรประจำตัวสอบ พร้อมนำส่ง นำส่งเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง นางสาวสิรินันท์ เจริญผล เลขที่ 681 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ถนนรามอินทรา กม.12 แขวง/เขต คันนายาว กรุงเทพฯ 10230 ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2561
 6. ติดตามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ทางเว็บไซต์ ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 น. สอบข้อเขียน ได้แก่วิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสุขศึกษา ความรู้ทั่วไป ซึ่งแบ่งออกเป็น สังคม และเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบัน
 7. หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่กำหนด ทางวิทยาลัยฯ ขอตัดสิทธิ์การเข้าสอบข้อเขียน และวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ฉะนั้น กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติของท่านให้ตรงตามประกาศก่อนการสมัครและชำระเงิน

***รับสมัครออนไลน์เท่านั้น***

ส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์

นางสาวสิรินันท์ เจริญผล

ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

681 ถนนรามอินทรา กม.12 แขวง/เขต คันนายาว กรุงเทพฯ 10230

หลักฐานการสมัครประกอบด้วย

 1. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา หรือประกาศนียบัตร หรือใบรับรองผลการศึกษาตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (ถ้ามี)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. ใบสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย (รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบทั้ง 2 ส่วน
 6. นำเอกสารข้อ 1 - 5 และบัตรประจำตัวสอบส่วนที่ 1 ส่งไปรษณีย์ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2561

"เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง มิเช่นนั้นจะถือว่าเอกสารไม่ครบ"