หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

รุ่นที่ 4

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

https://pn.bcnnv.ac.th/

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง นำผลการตรวจร่างกายส่ง ถึงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ๖๘๑ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐ ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ และยืนยันการเข้าศึกษา ชำระค่าใช้จ่ายจำนวน ๓,๐๐๐ บาท   โดยสามารถดาวน์โหลดใบชำระค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

วิทยาลัยคัดเลือกผู้เข้าอบรมตามระเบียบที่ได้ประกาศไว้ และไม่มีนโยบาย การรับฝากเข้าเรียน

***รับสมัครออนไลน์เท่านั้น*** 

** ขยายเวลาถึง 18 สิงหาคม 2566**

****เรียนภาคทฤษฎี เรียน เสาร์ - อาทิตย์ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ*****ภาคฝึกปฏิบัติ วัน  พฤหัส - เสาร์ ณ โรงพยาบาล

ส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์

งานวิชาการ (หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 )

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ  

681 ถนนรามอินทรา กม.12 แขวง/เขต คันนายาว กรุงเทพฯ 10230

อ่านคำแนะนำก่อนการสมัครให้ละเอียด

 หลักฐานการสมัครประกอบด้วย

       1) ใบสมัครกรอกข้อมูล ติดรูปถ่ายให้ครบถ้วน นำส่งพร้อมบัตรประจำตัวสอบส่วนที่ 1  ดาวน์โหลดใบสมัคร

2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ติดที่ ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ

3) สําเนาหลักฐานการสําเร็จการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ตรงกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ

4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ

5) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ใบ สด.9) ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ให้ผู้สมัครเขียนรับรองสําเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกํากับหลักฐานทุกฉบับ

6) กรณีผู้สมัครเป็นบุคลากรของสถานพยาบาลภาครัฐต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์ทํางาน จากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน

        7) กรณีผู้สมัครโควตา อสม อสส/บุตร อสม อสส ต้องมีหนังสือรับรองคุณสมบัติการปฏิบัติหน้าที่ อสม./อสส. โดย ผอ.รพ.สต./ผอ.ศูนย์บริการสาธารณสุข 

8) หลักฐานการชําระเงินค่าสมัคร คนละ 200 บาท  

        9) นำเอกสารข้อ 1 - 8   ส่งไปรษณีย์ภายในวันที่ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 (ตามวันประทับตราไปรษณีย์)

มายัง งานวิชาการ (หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ  

681 ถนนรามอินทรา กม.12 แขวง/เขต คันนายาว กรุงเทพฯ 10230

"เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง มิเช่นนั้นจะถือว่าเอกสารไม่ครบ"

( อ่านคำแนะนำก่อนการสมัคร )